Traditional

鵲橋仙 大雨 以上二首見靜齊至正直記卷三,

城中黑潦,村中黃嘹,人都道天瓢翻了。
出門濺我一身泥,這汙穢,如何可掃。
東家壁倒,西家壁倒,窺見室家之好。
問天工還有幾時晴,天雖近俚俗,然非深於今樂府者不能作也。
詠其詞旨,蓋亦有深意焉,豈非三百篇之後,其諷刺之遺風耶。
此聞諸亡友楊大同雲。

Simplified

鹊桥仙 大雨 以上二首见静齐至正直记卷三,

城中黑潦,村中黄嘹,人都道天瓢翻了。
出门溅我一身泥,这污秽,如何可扫。
东家壁倒,西家壁倒,窥见室家之好。
问天工还有几时晴,天虽近俚俗,然非深於今乐府者不能作也。
咏其词旨,盖亦有深意焉,岂非三百篇之后,其讽刺之遗风耶。
此闻诸亡友杨大同云。

Pronunciation

què qiáo xiān dà yǔ yǐ shàng èr shǒu jiàn jìng qí zhì zhèng zhí jì juàn sān ,

chéng zhōng hēi lǎo , cūn zhōng huáng liáo , rén dū dào tiān piáo fān liǎo 。
chū mén jiàn wǒ yī shēn ní , zhè wū huì , rú hé kě sǎo 。
dōng jiā bì dǎo , xī jiā bì dǎo , kuī jiàn shì jiā zhī hǎo 。
wèn tiān gōng huán yǒu jī shí qíng , tiān suī jìn lǐ sú , rán fēi shēn yū jīn lè fǔ zhě bù néng zuò yě 。
yǒng qí cí zhǐ , gài yì yǒu shēn yì yān , qǐ fēi sān bǎi piān zhī hòu , qí fěng cì zhī yí fēng yé 。
cǐ wén zhū wáng yǒu yáng dà tóng yún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.