Traditional

鵲橋仙 月蝕

前年蝕了,去年蝕了,今年又盞來了。
*娥傳語這妖蟆,逞臉則管不了。
鑼篩破了,鼓擂破了,謝天地早是明了。
若還到底不明時,黑洞洞,

Simplified

鹊桥仙 月蚀

前年蚀了,去年蚀了,今年又盏来了。
*娥传语这妖蟆,逞脸则管不了。
锣筛破了,鼓擂破了,谢天地早是明了。
若还到底不明时,黑洞洞,

Pronunciation

què qiáo xiān yuè shí

qián nián shí liǎo , qù nián shí liǎo , jīn nián yòu zhǎn lái liǎo 。
ê é chuán yǔ zhè yāo mB , chěng liǎn zé guǎn bù liǎo 。
luó shāi pò liǎo , gǔ léi pò liǎo , xiè tiān dì zǎo shì míng liǎo 。
ruò huán dào dǐ bù míng shí , hēi dòng dòng ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.