Traditional

鵲橋仙

一竿風月,一蓑煙雨,家在釣臺西祝。
賣魚生怕近城門,況肯到紅塵深處?
潮生理棹,潮平系纜,潮落浩歌歸去。
時人錯把比嚴光,我自是無名漁父。

Simplified

鹊桥仙

一竿风月,一蓑烟雨,家在钓台西祝。
卖鱼生怕近城门,况肯到红尘深处?
潮生理棹,潮平系缆,潮落浩歌归去。
时人错把比严光,我自是无名渔父。

Pronunciation

què qiáo xiān

yī gān fēng yuè , yī suō yān yǔ , jiā zài diào tái xī zhù 。
mài yú shēng pà jìn chéng mén , kuàng kěn dào hóng chén shēn chǔ ?
cháo shēng lǐ zhào , cháo píng xì lǎn , cháo luò hào gē guī qù 。
shí rén cuò bǎ bǐ yán guāng , wǒ zì shì wú míng yú fù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.