Traditional

鵲橋仙

柳家一句最著題,道暮雨,芳塵輕灑。

Simplified

鹊桥仙

柳家一句最著题,道暮雨,芳尘轻洒。

Pronunciation

què qiáo xiān

liǔ jiā yī jù zuì zhù tí , dào mù yǔ , fāng chén qīng sǎ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.