Traditional

鵲橋仙

我嗏今夜為情忙,又那得,工夫送巧。

Simplified

鹊桥仙

我嗏今夜为情忙,又那得,工夫送巧。

Pronunciation

què qiáo xiān

wǒ chB jīn yè wéi qíng máng , yòu nà dé , gōng fū sòng qiǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.