Traditional

鵲橋仙

二童一馬,素琴獨鶴,長與仙翁為伴。
自從分付益州來,便蔚有,隆中人望。
邊烽白羽,軍符赤籍,弄得不成模樣。
願公福德厚如山,為扶起,坤陲一半。

Simplified

鹊桥仙

二童一马,素琴独鹤,长与仙翁为伴。
自从分付益州来,便蔚有,隆中人望。
边烽白羽,军符赤籍,弄得不成模样。
愿公福德厚如山,为扶起,坤陲一半。

Pronunciation

què qiáo xiān

èr tóng yī mǎ , sù qín dú hè , cháng yǔ xiān wēng wéi bàn 。
zì cóng fēn fù yì zhōu lái , biàn wèi yǒu , lóng zhōng rén wàng 。
biān fēng bái yǔ , jūn fú chì jí , nòng dé bù chéng mó yàng 。
yuàn gōng fú dé hòu rú shān , wéi fú qǐ , kūn chuí yī bàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.