Traditional

鵲橋仙

才臨復日,便逢生旦,料想門闌多喜。
好將何物壽冰翁,但有個,新詞為禮。
如今已辦,一千餘闋,盡按宮商角徵。
一年一闋祝椿齡,自今日,從頭數起。

Simplified

鹊桥仙

才临复日,便逢生旦,料想门阑多喜。
好将何物寿冰翁,但有个,新词为礼。
如今已办,一千馀阕,尽按宫商角徵。
一年一阕祝椿龄,自今日,从头数起。

Pronunciation

què qiáo xiān

cái lín fù rì , biàn féng shēng dàn , liào xiǎng mén lán duō xǐ 。
hǎo jiāng hé wù shòu bīng wēng , dàn yǒu gè , xīn cí wéi lǐ 。
rú jīn yǐ bàn , yī qiān yú què , jìn àn gōng shāng jiǎo zhǐ 。
yī nián yī què zhù chūn líng , zì jīn rì , cóng tóu shù qǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.