Traditional

鵲橋仙

月波清霽,煙容明淡,靈漢舊期還至。
鵲迎橋路接天津,映夾岸,星榆點綴。
雲屏未卷,仙雞催曉,腸斷去年情味。
多應天意不教長,恁恐把,歡娛容易。

Simplified

鹊桥仙

月波清霁,烟容明淡,灵汉旧期还至。
鹊迎桥路接天津,映夹岸,星榆点缀。
云屏未卷,仙鸡催晓,肠断去年情味。
多应天意不教长,恁恐把,欢娱容易。

Pronunciation

què qiáo xiān

yuè bō qīng jì , yān róng míng dàn , líng hàn jiù qī huán zhì 。
què yíng qiáo lù jiē tiān jīn , yìng jiā àn , xīng yú diǎn zhuì 。
yún píng wèi juàn , xiān jī cuī xiǎo , cháng duàn qù nián qíng wèi 。
duō yīng tiān yì bù jiào cháng , nèn kǒng bǎ , huān yú róng yì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.