Traditional

鵲橋仙

華燈縱博,雕鞍馳射,誰記當年豪舉。
酒徒一一取封侯,獨去作,江邊漁父。
輕舟八尺,低篷三扇,占斷蘋洲煙雨。
鏡湖元自屬閑人,又何必,君恩賜與。

Simplified

鹊桥仙

华灯纵博,雕鞍驰射,谁记当年豪举。
酒徒一一取封侯,独去作,江边渔父。
轻舟八尺,低篷三扇,占断苹洲烟雨。
镜湖元自属闲人,又何必,君恩赐与。

Pronunciation

què qiáo xiān

huá dēng zòng bó , diāo ān chí shè , shuí jì dāng nián háo jǔ 。
jiǔ tú yī yī qǔ fēng hóu , dú qù zuò , jiāng biān yú fù 。
qīng zhōu bā chǐ , dī péng sān shàn , zhān duàn píng zhōu yān yǔ 。
jìng hú yuán zì shǔ xián rén , yòu hé bì , jūn ēn cì yǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.