Traditional

鵲踏枝/蝶戀花

一曲尊前開畫扇。
暫近還遙,不語仍低面。
直至情多緣少見。
千金不直雙回眄。
苦恨行雲容易散。
過盡佳期,爭向年芳晚。
百種尋思千萬遍。
愁腸不似情難斷。

Simplified

鹊踏枝/蝶恋花

一曲尊前开画扇。
暂近还遥,不语仍低面。
直至情多缘少见。
千金不直双回眄。
苦恨行云容易散。
过尽佳期,争向年芳晚。
百种寻思千万遍。
愁肠不似情难断。

Pronunciation

què tà zhī / dié liàn huā

yī qū zūn qián kāi huà shàn 。
zàn jìn huán yáo , bù yǔ réng dī miàn 。
zhí zhì qíng duō yuán shǎo jiàn 。
qiān jīn bù zhí shuāng huí miàn 。
kǔ hèn xíng yún róng yì sàn 。
guò jìn jiā qī , zhēng xiàng nián fāng wǎn 。
bǎi zhǒng xún sī qiān wàn biàn 。
chóu cháng bù sì qíng nán duàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.