Traditional

人各有所好,物固無常宜。
誰謂爾能舞,不如閑立時。

Simplified

人各有所好,物固无常宜。
谁谓尔能舞,不如闲立时。

Pronunciation

rén gè yǒu suǒ hǎo , wù gù wú cháng yí 。
shuí wèi ěr néng wǔ , bù rú xián lì shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.