Traditional

鶴答雞

爾爭伉儷泥中鬥,吾整羽儀松上棲。
不可遣他天下眼,卻輕野鶴重家雞。

Simplified

鹤答鸡

尔争伉俪泥中斗,吾整羽仪松上栖。
不可遣他天下眼,却轻野鹤重家鸡。

Pronunciation

hè dá jī

ěr zhēng kàng lì ní zhōng dǒu , wú zhěng yǔ yí sōng shàng qī 。
bù kě qiǎn tā tiān xià yǎn , què qīng yě hè zhòng jiā jī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.