Traditional

鶴答鳶

無妨自是莫相非,清濁高低各有歸。
鸞鶴群中彩雲裏,幾時曾見喘鳶飛?

Simplified

鹤答鸢

无妨自是莫相非,清浊高低各有归。
鸾鹤群中彩云里,几时曾见喘鸢飞?

Pronunciation

hè dá yuān

wú fáng zì shì mò xiāng fēi , qīng zhuó gāo dī gè yǒu guī 。
luán hè qún zhōng cǎi yún lǐ , jī shí zēng jiàn chuǎn yuān fēi ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.