Traditional

鶴答鵝

右軍歿後欲何依,隻合隨雞逐鴨飛。
未必犧牲及吾輩,大都我瘦勝君肥。

Simplified

鹤答鹅

右军殁后欲何依,只合随鸡逐鸭飞。
未必牺牲及吾辈,大都我瘦胜君肥。

Pronunciation

hè dá é

yòu jūn mò hòu yù hé yī , zhī hé suí jī zhú yā fēi 。
wèi bì xī shēng jí wú bèi , dà dū wǒ shòu shèng jūn féi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.