Traditional

鸚鵡

隴西鸚鵡到江東,養得經年嘴漸紅。
常恐思歸先剪翅,每因餵食暫開籠。
人憐巧語情雖重,鳥憶高飛意不同。
應似朱門歌舞妓,深藏牢閉後房中。

Simplified

鹦鹉

陇西鹦鹉到江东,养得经年嘴渐红。
常恐思归先剪翅,每因喂食暂开笼。
人怜巧语情虽重,鸟忆高飞意不同。
应似朱门歌舞妓,深藏牢闭后房中。

Pronunciation

yīng wǔ

lǒng xī yīng wǔ dào jiāng dōng , yǎng dé jīng nián zuǐ jiàn hóng 。
cháng kǒng sī guī xiān jiǎn chì , měi yīn wèi shí zàn kāi lóng 。
rén lián qiǎo yǔ qíng suī zhòng , niǎo yì gāo fēi yì bù tóng 。
yīng sì zhū mén gē wǔ jì , shēn cáng láo bì hòu fáng zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.