Traditional

鷓鴣天

看盡巴山看蜀山。
子規江上過春殘。
慣眠古驛常安枕,熟聽陽關不慘顏。
慵服氣,懶燒丹。
不妨青鬢戲人間。
秘傳一字神仙訣,說與君知隻是頑。

Simplified

鹧鸪天

看尽巴山看蜀山。
子规江上过春残。
惯眠古驿常安枕,熟听阳关不惨颜。
慵服气,懒烧丹。
不妨青鬓戏人间。
秘传一字神仙诀,说与君知只是顽。

Pronunciation

zhè gū tiān

kàn jìn bā shān kàn shǔ shān 。
zǐ guī jiāng shàng guò chūn cán 。
guàn mián gǔ yì cháng ān zhěn , shú tīng yáng guān bù cǎn yán 。
yōng fú qì , lǎn shāo dān 。
bù fáng qīng bìn xì rén jiān 。
mì chuán yī zì shén xiān jué , shuō yǔ jūn zhī zhī shì wán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.