Traditional

鷓鴣天

家住蒼煙落照間。
絲毫塵事不相關。
斟殘玉瀣行穿竹,卷罷黃庭臥看山。
貪嘯傲,任衰殘。
不妨隨處一開顏。
元知造物心腸別,老卻英雄似等閑。

Simplified

鹧鸪天

家住苍烟落照间。
丝毫尘事不相关。
斟残玉瀣行穿竹,卷罢黄庭卧看山。
贪啸傲,任衰残。
不妨随处一开颜。
元知造物心肠别,老却英雄似等闲。

Pronunciation

zhè gū tiān

jiā zhù cāng yān luò zhào jiān 。
sī háo chén shì bù xiāng guān 。
zhēn cán yù xiè xíng chuān zhú , juàn bà huáng tíng wò kàn shān 。
tān xiào ào , rèn shuāi cán 。
bù fáng suí chǔ yī kāi yán 。
yuán zhī zào wù xīn cháng bié , lǎo què yīng xióng sì děng xián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.