Traditional

鷓鴣天

南浦舟中兩玉人。
誰知重見楚江濱。
憑教後苑紅牙版,引上西川綠錦茵。
才淺笑,卻輕嚬。
淡黃楊柳又催春。
情知言語難傳恨,不思琵琶道得真。

Simplified

鹧鸪天

南浦舟中两玉人。
谁知重见楚江滨。
凭教後苑红牙版,引上西川绿锦茵。
才浅笑,却轻嚬。
淡黄杨柳又催春。
情知言语难传恨,不思琵琶道得真。

Pronunciation

zhè gū tiān

nán pǔ zhōu zhōng liǎng yù rén 。
shuí zhī zhòng jiàn chǔ jiāng bīn 。
píng jiào hòu yuàn hóng yá bǎn , yǐn shàng xī chuān lǜ jǐn yīn 。
cái qiǎn xiào , què qīng pín 。
dàn huáng yáng liǔ yòu cuī chūn 。
qíng zhī yán yǔ nán chuán hèn , bù sī pí pá dào dé zhēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.