Traditional

鷓鴣天

杖屨尋春苦未遲。
洛城櫻筍正當時。
三千界外歸初到,五百年前事總知。
吹玉笛,渡清伊。
相逢休問姓名誰。
小車處士深衣叟,曾是天津共賦詩。

Simplified

鹧鸪天

杖屦寻春苦未迟。
洛城樱笋正当时。
三千界外归初到,五百年前事总知。
吹玉笛,渡清伊。
相逢休问姓名谁。
小车处士深衣叟,曾是天津共赋诗。

Pronunciation

zhè gū tiān

zhàng jù xún chūn kǔ wèi chí 。
luò chéng yīng sǔn zhèng dāng shí 。
sān qiān jiè wài guī chū dào , wǔ bǎi nián qián shì zǒng zhī 。
chuī yù dí , dù qīng yī 。
xiāng féng xiū wèn xìng míng shuí 。
xiǎo chē chǔ shì shēn yī sǒu , zēng shì tiān jīn gòng fù shī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.