Traditional

鷓鴣天

學畫宮眉細細長。
芙蓉出水鬥新妝。
隻知一笑能傾國,不信相看有斷腸。
雙黃鵠,兩鴛鴦。
迢迢雲水恨難忘。
早知今日長相憶,不及從初莫作雙。

Simplified

鹧鸪天

学画宫眉细细长。
芙蓉出水斗新妆。
只知一笑能倾国,不信相看有断肠。
双黄鹄,两鸳鸯。
迢迢云水恨难忘。
早知今日长相忆,不及从初莫作双。

Pronunciation

zhè gū tiān

xué huà gōng méi xì xì cháng 。
fú róng chū shuǐ dǒu xīn zhuāng 。
zhī zhī yī xiào néng qīng guó , bù xìn xiāng kàn yǒu duàn cháng 。
shuāng huáng hú , liǎng yuān yāng 。
tiáo tiáo yún shuǐ hèn nán wàng 。
zǎo zhī jīn rì cháng xiāng yì , bù jí cóng chū mò zuò shuāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.