Traditional

鷓鴣天

雪屋冰床深閉門。
縞衣應笑織成紋。
雨中清淚無人見,月下幽香隻自聞。
長在眼,遠銷魂。
玉奴那忍負東昏。
隅然謫墮行雲去,不入春風花柳村。

Simplified

鹧鸪天

雪屋冰床深闭门。
缟衣应笑织成纹。
雨中清泪无人见,月下幽香只自闻。
长在眼,远销魂。
玉奴那忍负东昏。
隅然谪堕行云去,不入春风花柳村。

Pronunciation

zhè gū tiān

xuě wū bīng chuáng shēn bì mén 。
gǎo yī yīng xiào zhī chéng wén 。
yǔ zhōng qīng lèi wú rén jiàn , yuè xià yōu xiāng zhī zì wén 。
cháng zài yǎn , yuǎn xiāo hún 。
yù nú nà rěn fù dōng hūn 。
yú rán zhé duò xíng yún qù , bù rù chūn fēng huā liǔ cūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.