Traditional

鷓鴣天

春曉千門放鑰匙。
萬官班從出祥曦。
九重彩浪浮龍蓋,一點紅雲護赭衣。
車馬過,打球歸。
芳塵灑定不教飛。
鈞天品動回鑾曲,十裏珠簾待日西。

Simplified

鹧鸪天

春晓千门放钥匙。
万官班从出祥曦。
九重彩浪浮龙盖,一点红云护赭衣。
车马过,打球归。
芳尘洒定不教飞。
钧天品动回銮曲,十里珠帘待日西。

Pronunciation

zhè gū tiān

chūn xiǎo qiān mén fàng yuè chí 。
wàn guān bān cóng chū xiáng xī 。
jiǔ zhòng cǎi làng fú lóng gài , yī diǎn hóng yún hù zhě yī 。
chē mǎ guò , dǎ qiú guī 。
fāng chén sǎ dìng bù jiào fēi 。
jūn tiān pǐn dòng huí luán qū , shí lǐ zhū lián dài rì xī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.