Traditional

鷓鴣天

紫禁煙光一萬重。
五門金碧射晴空。
梨園羯鼓三千面,陸海鰲山十二峰。
香霧重,月華濃。
露臺仙仗彩雲中。
朱欄畫棟金泥幕,卷盡紅蓮十裏風。

Simplified

鹧鸪天

紫禁烟光一万重。
五门金碧射晴空。
梨园羯鼓三千面,陆海鳌山十二峰。
香雾重,月华浓。
露台仙仗彩云中。
朱栏画栋金泥幕,卷尽红莲十里风。

Pronunciation

zhè gū tiān

zǐ jīn yān guāng yī wàn zhòng 。
wǔ mén jīn bì shè qíng kōng 。
lí yuán jié gǔ sān qiān miàn , lù hǎi áo shān shí èr fēng 。
xiāng wù zhòng , yuè huá nóng 。
lù tái xiān zhàng cǎi yún zhōng 。
zhū lán huà dòng jīn ní mù , juàn jìn hóng lián shí lǐ fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.