Traditional

鷓鴣天

寶炬金蓮一萬條。
火龍圍輦轉州橋。
月迎仙仗回三殿,風遞韻音下九霄。
登復道,聽鳴鞘。
再頒酥酒賜臣僚。
太平無事多歡樂,夜半傳宣放早朝。

Simplified

鹧鸪天

宝炬金莲一万条。
火龙围辇转州桥。
月迎仙仗回三殿,风递韵音下九霄。
登复道,听鸣鞘。
再颁酥酒赐臣僚。
太平无事多欢乐,夜半传宣放早朝。

Pronunciation

zhè gū tiān

bǎo jù jīn lián yī wàn tiáo 。
huǒ lóng wéi niǎn zhuǎn zhōu qiáo 。
yuè yíng xiān zhàng huí sān diàn , fēng dì yùn yīn xià jiǔ xiāo 。
dēng fù dào , tīng míng qiào 。
zài bān sū jiǔ cì chén liáo 。
tài píng wú shì duō huān lè , yè bàn chuán xuān fàng zǎo zhāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.