Traditional

鷓鴣天

玉座臨軒宴近臣。
禦樓燈火發春溫。
九重天上聞仙樂,萬寶床邊侍至尊。
花似海,月如盆。
不任宣勸醉醺醺。
豈知頭上宮花重,貪愛傳柑遺細君。

Simplified

鹧鸪天

玉座临轩宴近臣。
御楼灯火发春温。
九重天上闻仙乐,万宝床边侍至尊。
花似海,月如盆。
不任宣劝醉醺醺。
岂知头上宫花重,贪爱传柑遗细君。

Pronunciation

zhè gū tiān

yù zuò lín xuān yàn jìn chén 。
yù lóu dēng huǒ fā chūn wēn 。
jiǔ zhòng tiān shàng wén xiān lè , wàn bǎo chuáng biān shì zhì zūn 。
huā sì hǎi , yuè rú pén 。
bù rèn xuān quàn zuì xūn xūn 。
qǐ zhī tóu shàng gōng huā zhòng , tān ài chuán gān yí xì jūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.