Traditional

鷓鴣天

步障移春錦繡叢。
珠簾翠幕護春風。
沈香甲煎薰爐暖,玉樹明金蜜炬融。
車流水,馬遊龍。
歡聲浮動建章宮。
誰憐此夜春江上,魂斷黃梁一夢中。

Simplified

鹧鸪天

步障移春锦绣丛。
珠帘翠幕护春风。
沈香甲煎薰炉暖,玉树明金蜜炬融。
车流水,马游龙。
欢声浮动建章宫。
谁怜此夜春江上,魂断黄梁一梦中。

Pronunciation

zhè gū tiān

bù zhàng yí chūn jǐn xiù cóng 。
zhū lián cuì mù hù chūn fēng 。
shěn xiāng jiǎ jiān xūn lú nuǎn , yù shù míng jīn mì jù róng 。
chē liú shuǐ , mǎ yóu lóng 。
huān shēng fú dòng jiàn zhāng gōng 。
shuí lián cǐ yè chūn jiāng shàng , hún duàn huáng liáng yī mèng zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.