Traditional

鷓鴣天

真個親曾見太平。
元宵且說景龍燈。
四方同奏升平曲,天下都無嘆息聲。
長月好,定天晴。
人人五夜到天明。
如今一把傷心淚,猶恨江南過此生。

Simplified

鹧鸪天

真个亲曾见太平。
元宵且说景龙灯。
四方同奏升平曲,天下都无叹息声。
长月好,定天晴。
人人五夜到天明。
如今一把伤心泪,犹恨江南过此生。

Pronunciation

zhè gū tiān

zhēn gè qīn zēng jiàn tài píng 。
yuán xiāo qiě shuō jǐng lóng dēng 。
sì fāng tóng zòu shēng píng qū , tiān xià dū wú tàn xī shēng 。
cháng yuè hǎo , dìng tiān qíng 。
rén rén wǔ yè dào tiān míng 。
rú jīn yī bǎ shāng xīn lèi , yóu hèn jiāng nán guò cǐ shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.