Traditional

鷓鴣天

五百人中第一仙。
等閑平步上青天。
綠袍乍著君恩重,黃榜初開禦墨鮮。
龍作馬,玉為鞭。
花如羅綺柳如綿。
時人莫訝登科早,自是嫦娥愛少年。

Simplified

鹧鸪天

五百人中第一仙。
等闲平步上青天。
绿袍乍著君恩重,黄榜初开御墨鲜。
龙作马,玉为鞭。
花如罗绮柳如绵。
时人莫讶登科早,自是嫦娥爱少年。

Pronunciation

zhè gū tiān

wǔ bǎi rén zhōng dì yī xiān 。
děng xián píng bù shàng qīng tiān 。
lǜ páo zhà zhù jūn ēn zhòng , huáng bǎng chū kāi yù mò xiān 。
lóng zuò mǎ , yù wéi biān 。
huā rú luó qǐ liǔ rú mián 。
shí rén mò yà dēng kē zǎo , zì shì cháng é ài shǎo nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.