Traditional

鷓鴣天

題得相思字數行。
起來桐葉滿紗窗。
秋光欲雨棋聲瀉,粉帳不容花露香。
新寂寞,舊疏狂。
玉爐消息記錢塘。
小闌立遍紅蕉樹,一帶殘雲趁月黃。

Simplified

鹧鸪天

题得相思字数行。
起来桐叶满纱窗。
秋光欲雨棋声泻,粉帐不容花露香。
新寂寞,旧疏狂。
玉炉消息记钱塘。
小阑立遍红蕉树,一带残云趁月黄。

Pronunciation

zhè gū tiān

tí dé xiāng sī zì shù xíng 。
qǐ lái tóng yè mǎn shā chuāng 。
qiū guāng yù yǔ qí shēng xiè , fěn zhàng bù róng huā lù xiāng 。
xīn jì mò , jiù shū kuáng 。
yù lú xiāo xī jì qián táng 。
xiǎo lán lì biàn hóng jiāo shù , yī dài cán yún chèn yuè huáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.