Traditional

鷓鴣天

遇酒當歌酒滿斟。
一觴一詠樂天真。
三杯五盞陶情性,對月臨風自賞心。
環列處,總佳賓。
歌聲繚亮遏行雲。
春風滿座知音者,一曲教君側耳聽。

Simplified

鹧鸪天

遇酒当歌酒满斟。
一觞一咏乐天真。
三杯五盏陶情性,对月临风自赏心。
环列处,总佳宾。
歌声缭亮遏行云。
春风满座知音者,一曲教君侧耳听。

Pronunciation

zhè gū tiān

yù jiǔ dāng gē jiǔ mǎn zhēn 。
yī shāng yī yǒng lè tiān zhēn 。
sān bēi wǔ zhǎn táo qíng xìng , duì yuè lín fēng zì shǎng xīn 。
huán liè chǔ , zǒng jiā bīn 。
gē shēng liáo liàng è xíng yún 。
chūn fēng mǎn zuò zhī yīn zhě , yī qū jiào jūn cè ěr tīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.