Traditional

鷓鴣天

當日名駒產渥窪。
追風千裏墮君家。
不辭賢路甘棲棘,來伴河陽且種花。
梅試雪,酒潮霞。
壽觴還捧笑聲嘩。
唐朝九相青氈舊,為報新堤早築沙。

Simplified

鹧鸪天

当日名驹产渥洼。
追风千里堕君家。
不辞贤路甘栖棘,来伴河阳且种花。
梅试雪,酒潮霞。
寿觞还捧笑声哗。
唐朝九相青毡旧,为报新堤早筑沙。

Pronunciation

zhè gū tiān

dāng rì míng jū chǎn wò wā 。
zhuī fēng qiān lǐ duò jūn jiā 。
bù cí xián lù gān qī jí , lái bàn hé yáng qiě zhǒng huā 。
méi shì xuě , jiǔ cháo xiá 。
shòu shāng huán pěng xiào shēng huá 。
táng zhāo jiǔ xiāng qīng zhān jiù , wéi bào xīn dī zǎo zhù shā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.