Traditional

鷓鴣天

鶴算遺芳績世傳。
武夷來作散神仙。
柳營隱隱兵戎整,蘭砌詵詵子舍賢。
傾柏酒,爇沈煙。
殷勤起舞祝長年。
行須一劄飛鴉詔,促綴銀班侍九天。

Simplified

鹧鸪天

鹤算遗芳绩世传。
武夷来作散神仙。
柳营隐隐兵戎整,兰砌诜诜子舍贤。
倾柏酒,爇沉烟。
殷勤起舞祝长年。
行须一札飞鸦诏,促缀银班侍九天。

Pronunciation

zhè gū tiān

hè suàn yí fāng jì shì chuán 。
wǔ yí lái zuò sàn shén xiān 。
liǔ yíng yǐn yǐn bīng róng zhěng , lán qì shēn shēn zǐ shè xián 。
qīng bǎi jiǔ , ruò chén yān 。
yīn qín qǐ wǔ zhù cháng nián 。
xíng xū yī zhá fēi yā zhào , cù zhuì yín bān shì jiǔ tiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.