Traditional

鷓鴣天

織女初秋渡鵲河。
逾旬蟾苑聘嫦娥。
蓬萊仙子今宵降,前後神仙引從多。
餐玉蕊,撫雲璈。
壽筵戲彩捧金荷。
黃金照社三兒貴,他日潘輿侍綺羅。

Simplified

鹧鸪天

织女初秋渡鹊河。
逾旬蟾苑聘嫦娥。
蓬莱仙子今宵降,前後神仙引从多。
餐玉蕊,抚云璈。
寿筵戏彩捧金荷。
黄金照社三儿贵,他日潘舆侍绮罗。

Pronunciation

zhè gū tiān

zhī nǚ chū qiū dù què hé 。
yú xún chán yuàn pìn cháng é 。
péng lái xiān zǐ jīn xiāo jiàng , qián hòu shén xiān yǐn cóng duō 。
cān yù ruǐ , fǔ yún áo 。
shòu yán xì cǎi pěng jīn hé 。
huáng jīn zhào shè sān ér guì , tā rì pān yú shì qǐ luó 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.