Traditional

鷓鴣天

雲外青山是我家。
兩年城裏作生涯。
杜陵賞月延秋桂,彭澤無錢對菊花。
初度日,感年華。
三杯濁酒一甌茶。
尊前兒女休相笑,更有人窮似汝爺。

Simplified

鹧鸪天

云外青山是我家。
两年城里作生涯。
杜陵赏月延秋桂,彭泽无钱对菊花。
初度日,感年华。
三杯浊酒一瓯茶。
尊前儿女休相笑,更有人穷似汝爷。

Pronunciation

zhè gū tiān

yún wài qīng shān shì wǒ jiā 。
liǎng nián chéng lǐ zuò shēng yá 。
dù líng shǎng yuè yán qiū guì , péng zé wú qián duì jú huā 。
chū dù rì , gǎn nián huá 。
sān bēi zhuó jiǔ yī ōu chá 。
zūn qián ér nǚ xiū xiāng xiào , gēng yǒu rén qióng sì rǔ yé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.