Traditional

鷓鴣天

生羨雞冠與鳳仙。
時秋華艷遍園間。
自憐生日悲生事,搔首吳江載月船。
休身外,且樽前。
喜君文彩錦相鮮。
青雲貽我長生曲,喚醒淒涼樂暮年。

Simplified

鹧鸪天

生羡鸡冠与凤仙。
时秋华艳遍园间。
自怜生日悲生事,搔首吴江载月船。
休身外,且樽前。
喜君文彩锦相鲜。
青云贻我长生曲,唤醒凄凉乐暮年。

Pronunciation

zhè gū tiān

shēng xiàn jī guān yǔ fèng xiān 。
shí qiū huá yàn biàn yuán jiān 。
zì lián shēng rì bēi shēng shì , sāo shǒu wú jiāng zài yuè chuán 。
xiū shēn wài , qiě zūn qián 。
xǐ jūn wén cǎi jǐn xiāng xiān 。
qīng yún yí wǒ cháng shēng qū , huàn xǐng qī liáng lè mù nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.