Traditional

鷓鴣天

飲了蒲觴五日期。
彩絲還系玉麟兒。
臺雲薦瑞生香褓,菡萏飄香入壽卮。
占骨相,孕清奇。
秋風雁序看齊飛。
卿家奕世青氈在,況是雙親未老時。

Simplified

鹧鸪天

饮了蒲觞五日期。
彩丝还系玉麟儿。
台云荐瑞生香褓,菡萏飘香入寿卮。
占骨相,孕清奇。
秋风雁序看齐飞。
卿家奕世青毡在,况是双亲未老时。

Pronunciation

zhè gū tiān

yǐn liǎo pú shāng wǔ rì qī 。
cǎi sī huán xì yù lín ér 。
tái yún jiàn ruì shēng xiāng bǎo , hàn dàn piāo xiāng rù shòu zhī 。
zhān gǔ xiāng , yùn qīng qí 。
qiū fēng yàn xù kàn qí fēi 。
qīng jiā yì shì qīng zhān zài , kuàng shì shuāng qīn wèi lǎo shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.