Traditional

鷓鴣天

此夕薰風息舜弦。
明朝早振蓐收權。
鵲饒喜舌喧華屋,燭富祥光耀綺筵。
宣玉旨,敕炎官。
月宮催誕跨鸞仙。
福如滄海無窮極,壽比靈椿過八千。

Simplified

鹧鸪天

此夕薰风息舜弦。
明朝早振蓐收权。
鹊饶喜舌喧华屋,烛富祥光耀绮筵。
宣玉旨,敕炎官。
月宫催诞跨鸾仙。
福如沧海无穷极,寿比灵椿过八千。

Pronunciation

zhè gū tiān

cǐ xī xūn fēng xī shùn xián 。
míng zhāo zǎo zhèn rù shōu quán 。
què ráo xǐ shé xuān huá wū , zhú fù xiáng guāng yào qǐ yán 。
xuān yù zhǐ , chì yán guān 。
yuè gōng cuī dàn kuà luán xiān 。
fú rú cāng hǎi wú qióng jí , shòu bǐ líng chūn guò bā qiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.