Traditional

鷓鴣天

宴罷中秋恰四朝。
金爐因甚把香燒。
若非金母生今日,應是麻姑降此宵。
歌窈窕,舞嬌嬈。
叠將壽酒酌金蕉。
椿齡柏算何須祝,名列仙班亦孔昭。

Simplified

鹧鸪天

宴罢中秋恰四朝。
金炉因甚把香烧。
若非金母生今日,应是麻姑降此宵。
歌窈窕,舞娇娆。
迭将寿酒酌金蕉。
椿龄柏算何须祝,名列仙班亦孔昭。

Pronunciation

zhè gū tiān

yàn bà zhōng qiū qià sì zhāo 。
jīn lú yīn shèn bǎ xiāng shāo 。
ruò fēi jīn mǔ shēng jīn rì , yīng shì má gū jiàng cǐ xiāo 。
gē yǎo tiǎo , wǔ jiāo ráo 。
dié jiāng shòu jiǔ zhuó jīn jiāo 。
chūn líng bǎi suàn hé xū zhù , míng liè xiān bān yì kǒng zhāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.