Traditional

鷓鴣天

紫陌朱輪去似流。
丁香初結小銀鉤。
憑闌試問秦樓路,瞥見纖纖十指柔。
金約腕,玉搔頭。
盡教人看卻佯羞。
欲題紅葉無流水,別是桃源一段愁。

Simplified

鹧鸪天

紫陌朱轮去似流。
丁香初结小银钩。
凭阑试问秦楼路,瞥见纤纤十指柔。
金约腕,玉搔头。
尽教人看却佯羞。
欲题红叶无流水,别是桃源一段愁。

Pronunciation

zhè gū tiān

zǐ mò zhū lún qù sì liú 。
dīng xiāng chū jié xiǎo yín gōu 。
píng lán shì wèn qín lóu lù , piē jiàn xiān xiān shí zhǐ róu 。
jīn yuē wàn , yù sāo tóu 。
jìn jiào rén kàn què yáng xiū 。
yù tí hóng yè wú liú shuǐ , bié shì táo yuán yī duàn chóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.