Traditional

鷓鴣天

全似丹青搵染成。
更將何物鬥輕盈。
雪因舞態羞頻下,雲為歌聲不忍行。
螺髻小,鳳鞋輕。
天邊鬥柄又斜橫。
水晶庭柱琉璃帳,客去同誰看月明。

Simplified

鹧鸪天

全似丹青搵染成。
更将何物斗轻盈。
雪因舞态羞频下,云为歌声不忍行。
螺髻小,凤鞋轻。
天边斗柄又斜横。
水晶庭柱琉璃帐,客去同谁看月明。

Pronunciation

zhè gū tiān

quán sì dān qīng wèn rǎn chéng 。
gēng jiāng hé wù dǒu qīng yíng 。
xuě yīn wǔ tài xiū pín xià , yún wéi gē shēng bù rěn xíng 。
luó jì xiǎo , fèng xié qīng 。
tiān biān dǒu bǐng yòu xié héng 。
shuǐ jīng tíng zhù liú lí zhàng , kè qù tóng shuí kàn yuè míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.