Traditional

鷓鴣天

拋卻功名棄卻詩。
從教身染氣球泥。
侵晨打齊雲會,際暮演籌落魄歸。
園苑裏,粉墻西。
佳人偷揭繡簾窺。
高侵雲漢垂肩久,低拂花梢下腳遲。

Simplified

鹧鸪天

抛却功名弃却诗。
从教身染气球泥。
侵晨打齐云会,际暮演筹落魄归。
园苑里,粉墙西。
佳人偷揭绣帘窥。
高侵云汉垂肩久,低拂花梢下脚迟。

Pronunciation

zhè gū tiān

pāo què gōng míng qì què shī 。
cóng jiào shēn rǎn qì qiú ní 。
qīn chén dǎ , jì mù yǎn chóu luò pò guī 。
yuán yuàn lǐ , fěn qiáng xī 。
jiā rén tōu jiē xiù lián kuī 。
gāo qīn yún hàn chuí jiān jiǔ , dī fú huā shāo xià jiǎo chí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.