Traditional

鷓鴣天

不貪名利樂優遊。
收轉心猿踢氣球。
日享三餐朋友飯,夜眠一宿玉人縷。
真快活,度春秋。
從他烏兔走無休。
或時戲耍名園裏,或把長竿湖上遊。

Simplified

鹧鸪天

不贪名利乐优游。
收转心猿踢气球。
日享三餐朋友饭,夜眠一宿玉人缕。
真快活,度春秋。
从他乌兔走无休。
或时戏耍名园里,或把长竿湖上游。

Pronunciation

zhè gū tiān

bù tān míng lì lè yōu yóu 。
shōu zhuǎn xīn yuán tī qì qiú 。
rì xiǎng sān cān péng yǒu fàn , yè mián yī sù yù rén lǚ 。
zhēn kuài huó , dù chūn qiū 。
cóng tā wū tù zǒu wú xiū 。
huò shí xì shuǎ míng yuán lǐ , huò bǎ cháng gān hú shàng yóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.