Traditional

鷓鴣天

巧匠園縫異樣花。
身輕體健實堪誇。
能令公子精神爽,善誘王孫禮義加。
宜富貴,逞奢華。
一團和氣遍天涯。
宋祖昔日皆曾習,占斷風流第一家。

Simplified

鹧鸪天

巧匠园缝异样花。
身轻体健实堪夸。
能令公子精神爽,善诱王孙礼义加。
宜富贵,逞奢华。
一团和气遍天涯。
宋祖昔日皆曾习,占断风流第一家。

Pronunciation

zhè gū tiān

qiǎo jiàng yuán féng yì yàng huā 。
shēn qīng tǐ jiàn shí kān kuā 。
néng líng gōng zǐ jīng shén shuǎng , shàn yòu wáng sūn lǐ yì jiā 。
yí fù guì , chěng shē huá 。
yī tuán hé qì biàn tiān yá 。
sòng zǔ xī rì jiē zēng xí , zhān duàn fēng liú dì yī jiā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.