Traditional

雪霽春回亦樂哉!
棋軒正對小灘開。
翩翩飛鷺真吾友,肯為幽人一再來。

Simplified

雪霁春回亦乐哉!
棋轩正对小滩开。
翩翩飞鹭真吾友,肯为幽人一再来。

Pronunciation

xuě jì chūn huí yì lè zāi !
qí xuān zhèng duì xiǎo tān kāi 。
piān piān fēi lù zhēn wú yǒu , kěn wéi yōu rén yī zài lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.