Traditional

麯生訪宿

西齋寂已暮,叩門聲嘀嘀。
知是君宿來,自拂塵埃席。
村家何所有?
茶果迎來客。
貧靜似僧居,竹林依四壁。
廚燈斜影出,檐雨余聲滴。
不是愛閑人,肯來同此夕?

Simplified

麴生访宿

西斋寂已暮,叩门声嘀嘀。
知是君宿来,自拂尘埃席。
村家何所有?
茶果迎来客。
贫静似僧居,竹林依四壁。
厨灯斜影出,檐雨余声滴。
不是爱闲人,肯来同此夕?

Pronunciation

qū shēng fǎng sù

xī zhāi jì yǐ mù , kòu mén shēng dí dí 。
zhī shì jūn sù lái , zì fú chén āi xí 。
cūn jiā hé suǒ yǒu ?
chá guǒ yíng lái kè 。
pín jìng sì sēng jū , zhú lín yī sì bì 。
chú dēng xié yǐng chū , yán yǔ yú shēng dī 。
bù shì ài xián rén , kěn lái tóng cǐ xī ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.