Traditional

黃萬祜題蜀宮壁

莫交牽動青豬足,動即炎炎不可撲。
鷙獸不欲兩頭黃,黃即其年天下哭。

Simplified

黄万祜题蜀宫壁

莫交牵动青猪足,动即炎炎不可扑。
鸷兽不欲两头黄,黄即其年天下哭。

Pronunciation

huáng wàn hù tí shǔ gōng bì

mò jiāo qiān dòng qīng zhū zú , dòng jí yán yán bù kě pū 。
zhì shòu bù yù liǎng tóu huáng , huáng jí qí nián tiān xià kū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.