Traditional

黃州左公歌

我欲逃鄉裏,我欲去墳墓。
左公今既來,誰忍棄之去。

Simplified

黄州左公歌

我欲逃乡里,我欲去坟墓。
左公今既来,谁忍弃之去。

Pronunciation

huáng zhōu zuǒ gōng gē

wǒ yù táo xiāng lǐ , wǒ yù qù fén mù 。
zuǒ gōng jīn jì lái , shuí rěn qì zhī qù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.