Traditional

黃州杜退之改號蛻斯其音近而義別索詩為贈

述誌賦球蟲,孤吟禦遠風。
掇皮忘我相,換骨失衰翁。
畫以通靈妙,詩因入悟空。
少陵更字說,不肯效韓公。

Simplified

黄州杜退之改号蜕斯其音近而义别索诗为赠

述志赋球虫,孤吟御远风。
掇皮忘我相,换骨失衰翁。
画以通灵妙,诗因入悟空。
少陵更字说,不肯效韩公。

Pronunciation

huáng zhōu dù tuì zhī gǎi hào tuì sī qí yīn jìn ér yì bié suǒ shī wéi zèng

shù zhì fù qiú chóng , gū yín yù yuǎn fēng 。
duō pí wàng wǒ xiāng , huàn gǔ shī shuāi wēng 。
huà yǐ tōng líng miào , shī yīn rù wù kōng 。
shǎo líng gēng zì shuō , bù kěn xiào hán gōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.