Traditional

黃昏小雨中蹔憩蒼頭在傍雲初未嘗得瞑予乃甚

人看初無寐,形勞幸少休。
夢魂雖栩栩,鼻息未齁齁。
輕若風中絮,浮如水上漚。
死生君了否?
試向此中求。

Simplified

黄昏小雨中蹔憩苍头在傍云初未尝得瞑予乃甚

人看初无寐,形劳幸少休。
梦魂虽栩栩,鼻息未齁齁。
轻若风中絮,浮如水上沤。
死生君了否?
试向此中求。

Pronunciation

huáng hūn xiǎo yǔ zhōng zàn qì cāng tóu zài bàng yún chū wèi cháng dé míng yú nǎi shèn

rén kàn chū wú mèi , xíng láo xìng shǎo xiū 。
mèng hún suī xǔ xǔ , bí xī wèi hōu hōu 。
qīng ruò fēng zhōng xù , fú rú shuǐ shàng òu 。
sǐ shēng jūn liǎo fǒu ?
shì xiàng cǐ zhōng qiú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.