Traditional

黃氏沖和堂

沖和堂中和氣襲,堆笏滿床群從集。
宜州太史一紙書,百年筆墨猶山立。
使君所學何超然?
要是胸中不負天。
王畿奉使才廿日,忠厚風流天下傳。
國家多事民力困,正要設施先百郡。
但令一念與天通,河南南陽亦可問。

Simplified

黄氏冲和堂

冲和堂中和气袭,堆笏满床群从集。
宜州太史一纸书,百年笔墨犹山立。
使君所学何超然?
要是胸中不负天。
王畿奉使才廿日,忠厚风流天下传。
国家多事民力困,正要设施先百郡。
但令一念与天通,河南南阳亦可问。

Pronunciation

huáng shì chōng hé táng

chōng hé táng zhōng hé qì xí , duī hù mǎn chuáng qún cóng jí 。
yí zhōu tài shǐ yī zhǐ shū , bǎi nián bǐ mò yóu shān lì 。
shǐ jūn suǒ xué hé chāo rán ?
yào shì xiōng zhōng bù fù tiān 。
wáng jī fèng shǐ cái niàn rì , zhōng hòu fēng liú tiān xià chuán 。
guó jiā duō shì mín lì kùn , zhèng yào shè shī xiān bǎi jùn 。
dàn líng yī niàn yǔ tiān tōng , hé nán nán yáng yì kě wèn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.